یافتن محصولات و سرویس ها

Reseller Hosting RM02
شروع از
USD18.00 ماهانه
Disk quota (GB) =2

Monthly bandwidth (GB) = 20

cPanel Accounts = 10

Overselling Account = No

Overselling Disk Quota = Yes

Overselling Bandwidth = YesReseller Hosting RM04
شروع از
USD27.00 ماهانه
Disk quota (GB) =4

Monthly bandwidth (GB) = 40

cPanel Accounts = 10

Overselling Account = No

Overselling Disk Quota = Yes

Overselling Bandwidth = YesReseller Hosting RM08
شروع از
USD45.00 ماهانه
Disk quota (GB) =8

Monthly bandwidth (GB) = 80

cPanel Accounts = 10

Overselling Account = No

Overselling Disk Quota = Yes

Overselling Bandwidth = YesReseller Hosting RM16
شروع از
USD75.00 ماهانه
Disk quota (GB) =16

Monthly bandwidth (GB) = 160

cPanel Accounts = 10

Overselling Account = No

Overselling Disk Quota = Yes

Overselling Bandwidth = Yes